‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    آموزش و پرورش کیفی فراگیر    first    2003-03-02    به نشر    ترجمه   MainAuthor:-,Authors:  
2    توصیف آماری در علوم تربیتی و روان شناسی    first    2001-03-10    تیهو    تصنیف   
3    نگاهی به تجربه های ارزیابی کیفیت در آموزش عالی ایران: افق ها و چشم اندازها    first    2017-03-11    موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم    تصنیف   
4    پرورش گل سرخ: روایتی از زندگی دانش آموزان در مدرسه - خلاقیت یا احساس حقارت    first    2017-03-18    مدرسه    تصنیف