لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    بررسی اهداف کتاب های تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی از حیث انطباق با آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران    کارشناسی ارشد    سیفی, غلامعلی    2009-05-25
2    ساخت ابزار و سنجش میزان توکل در مدیران ستادی آموزش و پرورش شهر مشهد و تأثیر عوامل خصیصه‌ای بر آن    کارشناسی ارشد    نیکنام فدافن, فاطمه    2010-11-30
3    نظریه پایه ور برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران    دکتری (Ph.D)    کرامتی, انسی    2011-03-13
4    ارائه الگوی طراحی برنامه درسی بر اساس یادگیری ترکیبی در دانشگاه پیام نور    دکتری (Ph.D)    عجم, علی اکبر    2011-06-15
5    آسیب شناسی طرح های ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آن (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)    کارشناسی ارشد    حکیمی, وجیهه    2011-06-28
6    واکاوی برنامه درسی مغفول در تربیت جنسی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی تحصیلی    کارشناسی ارشد    ابراهیمی هرستانی, اصغر    2011-07-06
7    تحلیل محتوای تمرین‏های کتاب‏های علوم دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به فرایند حل مسأله    کارشناسی ارشد    برائی, علی    2011-07-06
8    طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی تحصیلی    دکتری (Ph.D)    صابری, رضا    2011-09-21
9    ساخت و اعتباریابی مقیاس روحیه ی پژوهشی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد    کارشناسی ارشد    شیرزاد, زینب    2011-11-16
10    بررسی روحیه پژوهشی و عوامل درون مدرسه ای موثر بر آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی    کارشناسی ارشد    محمدشریفی, زهرا    2011-11-16
11    تحلیل و ارزیابی عناصر چهارگانه برنامه درسی و رویکرد کلان حاکم بر سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران براساس نظر متخصصان    کارشناسی ارشد    عبدالعلی زاده فرد, آزاده    2012-06-11
12    بررسی کاربرگهای موجودِ ارزیابی کیفیت تولیدات علمی (مقالات علمی پژوهشی)و تدوین کاربرگ مناسب مبتنی بر هنجارهای علم در حوزه علوم انسانی    کارشناسی ارشد    افشاری, معصومه    2012-07-01
13    بررسی چگونگی اسنادهای دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و نقش اسنادهای معنوی در وضعیت تحصیلی ایشان    کارشناسی ارشد    ظریف حامی صفارذبیح, سیده سمانه    2012-07-07
14    پیش‌بینی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به تغییر برنامه‌درسی به سمت میان‌رشته‌ای از طریق ابعاد کارآمدی موثربر آن    کارشناسی ارشد    وفائی, فاطمه    2012-07-10
15    بررسی نگرش و میزان ارتکاب دانش آموزان به تقلب و نقش مؤلفه های برنامه درسی اجرا شده برآن    کارشناسی ارشد    فراست, مریم    2013-01-14
16    اثربخشی روش دانش آموز محور دبستان میزان در مقایسه با مدارس عادی بر مهارت های اجتماعی و مولفه های عاطفی در شهر تهران    کارشناسی ارشد    افشاری زاده, سیداحسان    2013-03-11
17    بررسی ارتباط نگرش به مرگ و جهت گیری مذهبی با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    جمشیدی فرد, کلثوم    2013-04-22
18    تأثیر طرح یکپارچه سازی آموزشی بر عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینای مدارس عادی در مقایسه با مدارس ویژه    کارشناسی ارشد    مصلحی, محبوبه    2013-04-29
19    مقایسه اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه‌درمانی بین فردی بر بهبود نشانه‌های سلامت روان، تاب‌آوری و درد درافراد مبتلا به سردرد مزمن    کارشناسی ارشد    عزیزی, مریم    2013-05-07
20    بررسی تأثیر آموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی    کارشناسی ارشد    طباطبائی, سیدمحمدصادق    2013-05-26
21    پرورش گل سرخ (روایتی از زندگی دانش آموزان در محیط مدرسه و در مسیر خلاقیت)    کارشناسی ارشد    انصاری پور, سیده راهله    2013-06-02
22    شناسایی وضعیت ویژگی های ادراکی اعضای هیئت علمی در زمینه آموزش مجازی و عوامل تاثیرگذار بر آن در قالب مدل قابلیت الکترونیکی    کارشناسی ارشد    کشاورز, حبیب    2013-06-09
23    نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت گیری پژوهشی دانشجویان در انگیزش پژوهشی آنان    کارشناسی ارشد    حیدرزاده, محسن    2013-06-12
24    طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی پرورش خلاقیت در دوره ابتدایی آموزش و برورش جمهوری اسلامی ایران    دکتری (Ph.D)    رجبی باغدار, احمد    2013-09-16
25    تدوین سیاهه استانداردهای ارزیابی از آزمون‌ها در تحقیقات علوم تربیتی و روانشناسی و ارزیابی کاربرد آن در پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های پژوهشی انتشار یافته    کارشناسی ارشد    محمدتقی زاده, نسرین    2013-10-29
26    بررسی رفتار سیاسی در کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    محمدی, ملیحه    2013-12-07
27    تبیین عوامل واسطه ای در مسیر اثرگذاری آموزه های اسلامی بر مخارج مصرفی خانواده    دکتری (Ph.D)    ارشدی, وحید    2014-01-04
28    بررسی تعامل وضعیت غمخواری و کیفیت تدریس معلمان بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان    کارشناسی ارشد    فتوحی اردکانی, فاطمه    2014-01-13
29    عوامل پیش بینی کننده تمایل دانشجویان به عنوان آزمودنی در فعالیت‌های پژوهشی    کارشناسی ارشد    پورحسین, محترم    2014-01-18
30    ارزشیابی برنامه‌های درسی آموزش مداوم پرستاری براساس مدل انتقالی هالتون    کارشناسی ارشد    شاهسون, عذرا    2014-02-10
31    بررسی تاثیر انواع محتواهای مرتبط با تربیت جنسی بر نگرش مثبت خویشتن داری جنسی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم    کارشناسی ارشد    اسماعیلی, حسین    2014-03-10
32    نگرش دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی نسبت به رشته تحصیلی خود و نقش آن در درگیری تحصیلی آنان    کارشناسی ارشد    جباری بزدی, مرضیه    2014-03-10
33    گرایش‌های پارادایمیک روشی در پژوهشگران آموزشی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه آمیخته)    کارشناسی ارشد    نظری, صدیقه    2014-05-10
34    نقش فرصت های آموزشی -پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی درآمادگی های شناختی – عاطفی برای خلاقیت پژوهشی دانشجویان    کارشناسی ارشد    احمدی, شهناز    2014-05-24
35    واکاوی برنامه درسی قصد شده و ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در مسیر تربیت معلم به منزله ی پژوهشگر    کارشناسی ارشد    دهقان, عبدالمجید    2014-06-07
36    بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها    کارشناسی ارشد    طاطاری, یونس    2014-06-21
37    فراارزشیابی عنصر سنجش در برنامه درسی فنی و حرفه ای و چالش های فرا روی آن    کارشناسی ارشد    نوری, زهرا    2014-06-23
38    تحلیل و بررسی انطباق محتوای کتاب های پایه ششم ابتدایی با مهارت های تفکر    کارشناسی ارشد    محمدی, طاهره    2014-06-23
39    نقش ادراک از محیط آموزشی-پژوهشی بر رفتار علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    صفری, محبوبه    2014-07-05
40    وضعیت عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی پایه ششم ابتدایی    کارشناسی ارشد    آهنین جان, محمد    2014-07-20
41    تدوین نظریه زمینه ای به منظور تبیین جهت گیری های عملی برنامه درسی دانشجو معلمان    کارشناسی ارشد    پوراسماعیل, راحله    2014-07-20
42    طراحی مدل شایستگی ارزیابان آموزشی و ارزشیابی میزان توفیق برنامه درسی رشته تحقیقات آموزشی در تحقق آن، در دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    روضه, طاهره    2014-10-18
43    تاثیر برنامه های درسی فوق برنامه برخودپنداره تحصیلی و قانون مداری در دانش آموزان    کارشناسی ارشد    نظریه, زهرا    2015-02-08
44    ادراک دانشجویان از فاصله برنامه درسی تجربه شده و موردانتظار و رابطه آن با اهمالکاری تحصیلی    کارشناسی ارشد    دانیالی, انوشه    2015-02-08
45    صلاحیت حرفه ای معلمان مقطع ابتدایی شهر تربت جام در تربیت اخلاقی    کارشناسی ارشد    منصوری قزالحصار, شرف الدین    2015-02-15
46    طراحی و تدوین ساختار عاملی اضطراب پژوهشی و تدوین پرسشنامه برای آن در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    غلامی بورنگ, فاطمه    2015-02-23
47    واکاوی اهداف و عملکرد هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی: مطالعه ای بر اساس الگوی پروواس    کارشناسی ارشد    شاهسون قره غونی, زهره    2015-03-04
48    تاثیر مطالعة کتاب های معنوی و حماسی بر عواطف و رفتار دانش آموزان دختر دورة سوم متوسطه    کارشناسی ارشد    امیرکانیان, مریم    2015-03-14
49    شناسایی سبک تدریس غالب معلمان ابتدایی سوریه و عوامل فردی و محیطی مؤثر بر آن    کارشناسی ارشد    سلامه, ممدوح    2015-05-03
50    تحلیل برنامه درسی قصد شده نظام آموزش و پرورش ایران از حیث توجه به اقتصاد مقاومتی    کارشناسی ارشد    خوجه, زهرا    2015-06-14
51    عوامل روان شناختی پیش بینی کننده در استفاده معلمان از رویکرد پژوهشی در تدریس    کارشناسی ارشد    عادلی پور, زکیه    2015-06-22
52    ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده درس انشا در پایه ی هفتم دوره اول متوسطه    کارشناسی ارشد    غلامی چهکند, فریبا    2015-07-05
53    تاثیر تکلیف شب فعال بر علاقه مندی دانش آموزان دوره ابتدایی نسبت به یادگیری    کارشناسی ارشد    اسماعیل پور, شهین    2015-07-05
54    وضعیت سطح انتقال آموخته‌های درس روش تحقیق به فعالیتهای پژوهشی و نقش عوامل فردی، آموزشی و محیطی بر پیش بینی آن    کارشناسی ارشد    شجیعی, مصطفی    2015-07-06
55    واکاوی هنجارهای حاکم بر فرآیند انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه (تجارب زیسته دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)    کارشناسی ارشد    حسینی, مجتبی    2015-07-06
56    ارزشیابی نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد بر اساس مدل عناصر سازمانی کافمن    کارشناسی ارشد    نجومی تربتی, فاطمه    2015-07-14
57    ارزشیابی نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد بر اساس مدل عناصر سازمانی کافمن    کارشناسی ارشد    نجومی تربتی, فاطمه    2015-07-14
58    تبیین عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق پژوهش دانشجویان و مقایسه سهم آن‌ها در زیرگروه‌های مختلف آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد    کارشناسی ارشد    پورحاجی, رویا    2015-10-19
59    بررسی نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه ها در خصوص فرایند بازنگری برنامه های درسی علوم انسانی    کارشناسی ارشد    خسروی میاب, فریده    2015-12-03
60    تاثیر روش اجتماع پژوهشی در برنامه فلسفه برای کودکان بر هوش موفق دانش آموزان پایه هفتم    کارشناسی ارشد    گله دارکاخکی, زهره    2015-12-14
61    طراحی برنامه درسی متناسب با شرایط بحران: الگویی برای آموزش و پرورش عمومی ایران    دکتری (Ph.D)    قادری, سیدعلی    2016-03-02
62    شناسایی ابعاد مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه و مطالعه آن در دو مدرسه متوسطه دخترانه مشهد    کارشناسی ارشد    پودینه, مرضیه    2016-05-11
63    تحلیل عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی و شناسایی مداخلات اثربخش در جهت بهبود    کارشناسی ارشد    اهنی, زهرا    2016-06-07
64    شناسایی و تبیین الگوی رهبری غالب در مدارس دوره دوم متوسطه شهر بیرجند    کارشناسی ارشد    زارع, سمیه    2016-06-08
65    شناسایی راهبردهای ارتقای پژوهشگری در دانش‌آموزان با استفاده از الگوی SWOT (مورد: دبیرستان دوره متوسطه اول پسرانه در شهر مشهد)    کارشناسی ارشد    قادری, محمداسمعیل    2016-06-22
66    نظریه زمینه ای برنامه درسی پنهان عفاف و حجاب دانشکده پزشکی مشهد    دکتری (Ph.D)    محمد حسین زاده, معصومه    2016-06-26
67    ‏ شناسایی شاخص‌های اخلاق حرفه‌ای و میزان توجه به آن ‏در ‏کتاب‌های درسی کارآفرینی‏، شاخه کاردانش    کارشناسی ارشد    دستگرد, مسعود    2016-07-09
68    بررسی تحول و تعریف مفهوم زنانگی در دوره کودکی اول (3 تا 7 سالگی)    دکتری (Ph.D)    موسوی جهان ابادی, عقیله سادات    2016-08-13
69    ساخت و اعتباریابی مقیاس خودتنظیمی پژوهشی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی    کارشناسی ارشد    کوهی, محمد    2016-09-27
70    تأملی بر تجربه‌ زیسته‌ یک مدیر موفق آموزشگاهی    کارشناسی ارشد    علی زاده لطفی, مریم    2016-12-05
71    بررسی تطبیقی گرایش‌های موضوعی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دوره تحصیلات تکمیلی رشته مطالعات برنامه درسی در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا    کارشناسی ارشد    خسروی, سولماز    2017-02-12
72    تبیین علل بی انگیزگی بی سوادان برای شرکت در کلاس های سوادآموزی در منطقه زیرکوه: تجربه زیسته بی سوادان و آموزگاران    کارشناسی ارشد    محمودی, حسین    2017-04-22
73    اعتباریابی پرسشنامه مشارکت والدین در فرایند تحصیلی کودکان و نوجوانان هوور-دمپسی و ساندلر    کارشناسی ارشد    هاشمی, مرجان سادات    2017-05-27