1. بهروز مهرام , تربيت مديران از ديدگاه امام علي(ع) , خلاصه مقالات همايش سيره حكومتي و اجتماعي امام علي (ع) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. بهروز مهرام , ديدگاه امام (ره) به عنوان يك مربي بزرگ در خصوص تعليم و تربيت , همايش امام (ره) در خصوص تعليم و تربيت خانواده , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. بهروز مهرام , روزیتا ابوترابی , صدیقه کاظمی , آموزش شهروندی در آینه برنامه کودک , آموزش و یادگیری غیر رسمی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. بهروز مهرام , بررسی محتوای کتب درسی دوره ابتدایی از حیث ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت , آسیب شناسی ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. بهروز مهرام , پرویز ساکتی , نقش مولفه های برنامه درسی در خود کنترلی دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) , چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. بهروز مهرام , کنکاشی با رویکرد تربیتی در جزء هفتم قرآن , دومین همایش ملی پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. بهروز مهرام , منیره آهنچیان , بررسی نگرش زنان نابارور در مرحله End Stage به دریافت جنین , اهدای گامت و جنین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. بهروز مهرام , آموزش یا پرورش دینی، نقدی بر محتوای تعلیمات دینی در آموزش و پرورش همگانی , نقش اصفهان در توسعه علوم و فرهنگ و تمدن اسلامی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. بهروز مهرام , نقش مولفه های برنامه درسی در اعتیاد پذیری دانشجویان , بررسی نقش روان شناسی، مشاوره و مددکاری در تامین و توسعه امنیت روانی - اجتماعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. بهروز مهرام , پرویز ساکتی , نقش مولفه های برنامه درسی در امید به آینده دانشجویان , سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. بهروز مهرام , نقش مولفه های برنامه درسی در مسئولیت پذیری دانشجویان , دانشجو، مشارکت و دانشگاه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. بهروز مهرام , بتول نبی زاده , نهادینه سازی فرایند نظارت همگانی در جامعه , ناجا و نظارت همگانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. بهروز مهرام , جایگاه آموزش به شیوه الکترونیک از منظر رویکردهای مختلف برنامه درسی , فناوری آموزشی در عصر ارتباطات و اطلاعات , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. بهروز مهرام , مقایسه احساس خوب بودن در گروههای جنسی و مشاغل مختلف , علوم انسانی و سلامت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. بهروز مهرام , بتول نبی زاده شهری , بررسی محتوای کتب درسی دوره های راهنمایی و متوسطه از حیث تربیت جنسی , سومین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. بهروز مهرام , محمدحسن فرخ زاده , نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان , همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزشهای علمی کاربردی کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. بهروز مهرام , بررسی جایگاه طرحواره های فلسفی و معرفت شناختی در محتوای کتب روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. بهروز مهرام , حسین شکوهی فرد , تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی آموزش عالی , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. بهروز مهرام , رضا صابری , سرگرمی، کارکردی پنهان در برنامه های درسی نظام آموزش عالی ایران , نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. بهروز مهرام , بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان , تربیت دینی در جامعه معاصر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. بهروز مهرام , بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) , دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. زهرا ثانوی گروسی , بهروز مهرام , حسین جعفری ثانی , بررسی میزان همسویی معلمان مقطع ابتدایی با اهداف نظام رسمی آموزش و پرورش , اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. بهروز مهرام , بررسی مقایسه ای وضعیت آموزشی در زیر نظامهای آموزش عالی (مورد: خراسان رضوی) , اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری ، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. بهروز مهرام , بهره وری بیشتر نیروی انسانی در نظام دانشگاهی از طریق بازنگری در نظام مدیریتی (ارائه یک الگو) , اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری ، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. اسحق ایلدر آبادی , بهروز مهرام , ارزشیابی مؤلفه های برنامه درسی در نظام آموزش پرستاری در نیل به اجتماعی نمودن دانشجویان , همایش کشوری آموزش پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. مرضیه دشتی , بهروز مهرام , مقایسه احساس برابری و عدالت در محیط آموزشی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر اساس سبک رهبری مدیران , همایش کشوری آموزش پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. فریبا یعقوبی نیا , بهروز مهرام , ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد پرستاری با استفاده از الگوی cipp در دانشکده پرستاری مامایی مشهد , رویکردهای نوین ارزشیابی آموزشی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. مرضیه دشتی رحمت آباد , بهروز مهرام , منیره دشتی رحمت آباد , ناصر شعیبی , بررسی میزان توجه به موضوعات مختلف پزشکی در مجله های علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور 1388 , سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. فاطمه وفائی , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام , تاملی بر ابعاد انگیزشی موثر بر برنامه درسی میان رشته ای در آموزش عالی: کارآمدی فردی، جمعی و تیمی اعضای هیات علمی دانشگاه , اولین همایش ملی روان شناسی تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. بهروز مهرام , اتلاف بازده در به کارگیری اعضای هیات علمی در مناصب مدیریتی ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) , دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. بهروز مهرام , وحید نجاتی , جایگاه مولفه های سلامت در میان مولفه های مربوط به آموزش شهروندی (تحلیل محتوای کتابهای درسی کودکان کم توان ذهنی) , اولین همایش ملی روان شناسی سلامت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. بهروز مهرام , توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در زیر نظام های آموزش عالی: فرصت یا تهدید (م.رد مطالعه: خراسان رضوی) , توسعه تحصیلات تکمیلی؛ فرصتها و چالشها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. بهروز مهرام , تمرکز گرایی در آموزش عالی ایران؛ برنامه درسی پنهان برای یادگیری خودمحوری در فارغ التحصیلان آموزش عالی , توسعه تحصیلات تکمیلی ایران: فرصتها و چالشها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. بهروز مهرام , مریم فلاح رضوی , زهرا ثاقب , امین باقری , تحلیل محتوای سوالات آزمون پایانی دروس رشته های علوم انسانی دانشگاه پیام نور از حیث تطابق با انتظارات حیطه شناختی , دومین کنگره ملی علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. , بهروز مهرام , بررسی اثر اموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. غلامعلی سیفی , بهروز مهرام , بررسی تغییر نگرش دانش آمو.زان پابه سوم راهنمایی به تعلیمات اجتماعی در ابتدا و انتهای سال تحصیلی , تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. وجیهه حکیمی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , مشکلات فراروی مجریان طرحهای ارزیابی درونی در حال اجرای گروههای آموزشی , ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. زینب شیرزاد , بهروز مهرام , حسین کارشکی , جایگاه توجه به پرورش روحیه پزوهشگری در ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی و استادان راهنمای رساله و پایان نامه , ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. بهروز مهرام , چالش های فراروی دانشگاهها برای جذب و آموزش دانشجویان خارجی و ارائه چارچوبی برای بهینه سازی فرایند , ششمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش عالی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. بهروز مهرام , موانع تحقق تربیت مبتنی بر آموزه های اسلامی در جامعه , همایش ملی تعلیم و تربیت اسلامی:مبانی، منابع و اصول , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. بهروز مهرام , یونس طاطاری , مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مولفه های برنامه درسی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. بهروز مهرام , عبدالمجید دهقان , مرتضی کرمی , بررسی فاصله بین برنامه درسی قصد شده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت معلم پژوهشگر , سیزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. بهروز مهرام , عبدالمجید دهقان , مرتضی کرمی , جایگاه پرورش ابعاد پژوهشگری در برنامه درسیر قصد شده تربیت معلم ایران (واکاوی اسناد فرادست برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان) , دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. بهروز مهرام , یونس طاطاری , حسین کارشکی , بررسی رابطه بین مولفه های محیط آموزشی ـ پژوهشی و انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد , دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. سیدمحمدصادق طباطبائی , بهروز مهرام , مهدی فتحی , نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی , اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. سیدمحمدصادق طباطبائی , بهروز مهرام , مهدی فتحی , نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دوره ی متوسطه , اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. طاهره روضه , مرتضی کرمی , بهروز مهرام , معصومه قائمی پور , محمود رستمیان , شناسایی ملاک هایی برای شایستگی ارزیاب: ضرورتی در ارتقای کیفیت ارزشیابی های آموزشی در نظام های دانشگاهی , دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. محبوبه مصلحی , بهروز مهرام , علی غنائی چمن آباد , مقایسه عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینای مدارس عادی با مدارس وی‍ژه , اولین همایش ملی جامعه بینا، شهروند نابینا , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. فریبا غلامی چهکند , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , واکاوی برنامه درسی اجرا شده درس انشا از منظر دانش آموزان و معلمان , سومین همایش زبان شناسی و آموزش زبان فارسی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. طاهره روضه , مرتضی کرمی , بهروز مهرام , ارزیابان شایسته؛ ضرورتی انکارناپذیر در ارتقا کیفیت ارزشیابی از نظام های آموزش عالی , کنگره ملی آموزش عالی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. مجتبی بذرافشان مقدم , زهره شاهسون قره غونی , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام , رویکرد نظارتی در ارزیابی آموزش عالی: چالش ها و راهکارها , سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , فراارزیابی از برنامه های هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی در مرحله طرح (واکاوی تحلیلی در فاصله انتظارات مطلوب تا وضعیت موجود) , سومین کنفرانس ملی و دهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. راحله پوراسماعیل , مقصود امین خندقی , بهروز مهرام , نقش و جایگاه جهت گیری های برنامه درسی در فرایند رشد حرفه ای معلمان , اولین همایش ملی تربیت معلم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. سمیه زارع , رضوان حسین قلی زاده , بهروز مهرام , مفهوم رهبری آموزشی و گستره آن در قلمرو مدیریت آموزشی , نخستین همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. زهره شاهسون قره غونی , مجتبی بذرافشان مقدم , بهروز مهرام , مقصود امین خندقی , نقش هیأت های نظارت و ارزیابی استانی در آموزش عالی , سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. زکیه عادلی پور , بهروز مهرام , حسین کارشکی , جایگاه پژوهش محوری در فرایند تدریس معلمان ابتدایی , کنفرانس ملی پژوهش های نوین در روان شناسی، مشاوره و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. محبوبه صفری , حسین کارشکی , بهروز مهرام , ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار جامعه علمی , دومین کنفرانس ملی سنجش و ارزشیابی علم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. محمد کوهی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , رابطه بین خودتنظیمی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد , سومین کنفرانس ملی روان شناسی و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. محمد کوهی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , نقش خودتنظیمی در فعالیت های پژوهشی: مروری بر مدل های خودتنظیمی , سومین کنفرانس ملی روان شناسی و علوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. رویا پورحاجی , حسین کارشکی , بهروز مهرام , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , میزان انطباق آیین نامه های اصول اخلاق پژوهش دانشگاهی با آموزه های اخلاقی از منظر اسلام , همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی (ره) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹